DLP-KDD 2021

3rd Workshop on Deep Learning Practice for High-Dimensional Sparse Data with KDD 2021

Home Accepted Papers Referernce

Accepted Papers

Deep Graph Convolutional Networks with Hybrid Normalization for Accurate and Diverse Recommendation Wei Guo, Yang Yang, Yaochen Hu, Chuyuan Wang, Huifeng Guo, Yingxue Zhang, Ruiming Tang, Weinan Zhang and Xiuqiang He

MaskNet: Introducing Feature-Wise Multiplication to CTR Ranking Models by Instance-Guided Mask Zhiqiang Wang, Qingyun She and Junlin Zhang

A Dual Augmented Two-tower Model for Online Large-scale Recommendation Yantao Yu, Weipeng Wang, Zhoutian Feng and Daiyue Xue

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai and Xiaoqiang Zhu

Incremental Learning from Asynchronously Trained Neural Networks in e-Commerce Search Ranking Zhipeng Xu, Guoyu Tang, Dadong Miao, Lin Liu, Sulong Xu, Bo Long, Yun Xiao and Yunjiang Jiang

Neighbor Based Enhancement for the Long-Tail Ranking Problem in Video Rank Models Ziyu He, Xuanji Xiao and Yongyu Zhou

Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems Daqing Chang, Jintao Liu, Ziru Xu, Han Li, Han Zhu and Xiaoqiang Zhu

Practice on Pruning CTR Models for Real-world Systems Rihan Chen, Yuchao Zheng, Guorui Zhou, Xinchen Luo, Xianjie Qiao, Jingwei Zhuo, Yunlong Xu and Xiaoqiang Zhu

What Do We Need for Industrial Machine Learning Systems? Bernoulli, A Streaming System with Structured Designs Qiang Luo, Xiang-Rong Sheng, Jun Jiang, Chi Ma, Shuguang Wang, Haiyang He, Pengtao Yi, Guowang Zhang, Yue Song, Guorui Zhou, Hongbo Deng and Xiaoqiang Zhu

Enhancing Explicit and Implicit Feature Interactions via Information Sharing for Parallel Deep CTR Models Bo Chen, Yichao Wang, Zhirong Liu, Ruiming Tang, Wei Guo, Hongkun Zheng, Weiwei Yao, Muyu Zhang and Xiuqiang He

Variational Autoencoder with Copula for Collaborative Filtering Ting Zhong, Guanyu Wang, Joojo Walker, Kunpeng Zhang and Fan Zhou

A Scalable Framework for Product Image Classification applied to Home Improvement E-commerce Tianlong Xu, Le Yu, Yuanbo Wang and Estelle Afshar

Deep Artificial Intelligence for Fantasy Football Multimodal Media Understanding Aaron Baughman, Micah Forester, Stephen Hammer, Jeff Powell, Chris Jason and Daniel Bohm

TabGNN: Multiplex Graph Neural Network for Tabular Data Prediction Xiawei Guo, Yuhan Quan, Huan Zhao, Quanming Yao, Yong Li and Wei-Wei Tu